Elektro.noOm ElektrogruppenLikestillingsredegjørelse for Elektrogruppen

Likestillingsredegjørelse for Elektrogruppen

Bedrifter med over 50 ansatte skal dokumentere og offentliggjøre likestillingsarbeidet i virksomheten.

Elektrogruppen jobber aktivt for likestilling og mot diskriminering på arbeidsplassen. Herunder på bakgrunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Du kan laste ned Likestillingsredegjørelsen i sin helhet her


Innhold og oppsummering av Likestillingsredegjørelse

Våre mål

Elektrogruppen har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn.

Vi har nulltoleranse for diskriminering, uavhengig av om det gjelder egne medarbeidere eller i dialog med kunder, samarbeidspartnere og øvrige interessenter.

Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement, rekruttering med mer.

Elektrogruppen anser mangfold som en styrke og vi ønsker å velge talenter fra hele befolkningen uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, seksuell legning, kulturell og sosial bakgrunn.

Vi er opptatt av å gi kvinner og menn like muligheter for utvikling, lønn og karriere, og at alle i konsernet skal gis samme forutsetning for personlig og faglig utvikling.

Fornøyde ansatte

Elektrogruppen er opptatt av at de ansatte over tid skal ha en sunn balanse mellom jobb og fritid. Jobben er bare én del av livet, og den må fungere sammen med resten, i alle livsfaser.

Gode rutiner

Elektrogruppen har en egen varslingsrutine som er beskrevet i prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold, herunder også forhold som gjelder diskriminering på arbeidsplassen

Tilgjengelig

Våre etiske retningslinjer er tilgjengelig for alle ansatte via vårt KS- system


Les våre Likestillingsredegjørelser i sin helhet.
Last ned .PDF versjon:

LAST NED VÅR LIKESTILLINGSREDGJØRELSE (2022)LAST NED VÅR LIKESTILLINGSREDGJØRELSE (2021)